هميشه همين است
تومي روي
درغبارراه گم مي شوي
                       بي كه پياله ي آبي نوشيده باشي
من مي مانم
درازدحام عابران له مي شوم
بي كه تشنه گي ام را
                     كسي ديده باشد.

هميشه همين است
تومي روي سمت خواب هاي آسمان
من مي مانم
       درحسرت يك سلام آشنا.


حالابيادوباره سكه بيندازيم
شايداين بار
من براي چيدن شكوفه هابروم!
 
                        (ازمجموعه ي پابرهنه تاماه)

لينک

       

1-آن عصرپنج شنبه اي

زمين ازحركت مانده بود

وقتي تو

برايوان درازكشيده

براي هميشه خفته بودي

باگل سرخي شكفته برسينه ات.

آن عصرپنج شنبه اي

زمين ازحركت مانده بود

وديگر

هيچ اتفاق خاصي نيفتاده بود!!

2-

گورستان

وهزارسروسكوت

وفوجي كلاغ لال!

گورستان

وفريادريشه هاي سرخ

وصداي بيرق هاي باد.

گورستان

ومن كه باتلخي تجربه هايم

مي گذرم درسايه سارسكوت

وتوكه باشهدلبخندهايت

خفته اي درترنم ريشه هاي سرو.

آه؛

گورستان وهزارخنياگرخاموش!

گورستان وهزارخنياگرفرياد!

لينک

       

به دوستي گفتم:فلاني توبراي من حكم پاشويه راداري؛تاغل ميزنم سرميروم؛ميريزم به جان تو آرام ميشوم.راستي اگرحوض ها پاشويه نداشتندچه اتفاقي مي افتاد؟من فكرميكنم آنقدردرخودشان غل ميزدندتاغل شان بخوابد؛يانه كم مي آوردند خودشان خودشان راخفه مي كردندبه دارمي كشيدند مي كشتند.مثل هدايت ياكافكا.باوركنيداگرآن هاهم پاشويه اي داشتندكه غل هاشان رامي فهميدوبه جان مي خريدعاقبت شان آن نمي شدكه شد.يك جورديگرهم مي شودوآن اين كه حوض هاآنقدرغل مي زدندكه غل شان تبديل ميشدبه طغيان وسرمي رفتند مي ريختندمي افتادندبه جان مردم وميزدندهمه كاسه كوزه هاراخردوخاكشير ميكردند.مثل چنگيزخان يا همين آغامحمدخان خودمان.من فكرميكنم آن هاهم پاشويه اي نداشتندكه اين ادااصول هاراازخودشان صادركردند.حالاشماحساب كنيدوجوداين پاشويه هادرزندگي حوض ها(آدم ها!)چه قدرحياتي است!وآخراينكه دعاكنيم خداهيچ حوضي رابي پاشويه نكنديانسازد!قبول داريد؟!

+++

مراجاگذاشته اي؛رفته اي.

روبه رويم درياست

پشت سرم مرداب

وآسمان هم آن قدردوراست

كه دستم به بال مرغابي هانمي رسد.

حالامي گويي چه كنم

منتظرت بمانم

يابرگردم به آينه؟!

لينک

       

باچشمان بازبه خواب می روم هرشب

                                       -قراول ماه وستاره

مبادا

درآسمان پنجره ام طلوع کنی

عکس ات

درقاب چشم هام نیفتد

قهرکنی

         بروی !

لينک