آه؛اگربشکنداین دیوارشیشه ای!

***

بااین که رفته ای

بااین که برای ابدرفته ای

هنوزهوای تودارم.

***

تادیدارتو

یک شیشه فاصله است ومن

مثل ماهی

            میان تنگ

وتنگ

         میان دریا

***

آه؛اگربشکنداین دیوارشیشه ای!

لينک

       

(برای دخترکی که باچشمانش به جدال سرماوخاک رفت)

آه دخترک

دخترک آوازهایی که می روییدند

دخترک ترانه هایی که می رقصیدند

                                         بیدارشو!

بادرامی گویم برودازسرشاخه ها

ماه رابچیندبیاورد

                  گردن آویزت کنم.

نسیم رامی گویم برودازدل بهار

گل سرخ رابچیندبیاورد

                       پیراهنت کنم.

پرنده رامی گویم برودازآسمان

ستاره ها؛بادبادک ها؛رنگین کمان های شاد

وهرچه توبخواهی را

                   بچیند؛برایت بیاورد

توفقط

خاک هاراکناربزن

                   بیدارشو !

لينک