دخترک

خانه راسیاه می کشد

بی درـبی پنجره

ومن

برایش در؛پنجره

                ویک فانوس کاغذی.

بعدمی نشینیم باهم

گریه هامان راکلاف می کنیم

                            غصه هامان راقسمت.

***

باورکن

توکه نیستی

همیشه همین است!

لينک

       

ماه

بالای سرت می شکند

                       فرومی ریزد

چشمه

تکه های ماه رابندمی زند

                به آسمان بازمی گرداند

ماه

دوباره ماه می شود.

***

توبرتختی ازستاره هاخفته ای

فرشته ها

خیالت راخط می زنند

دستانت رامی گیرند

                     تاماه می برند

ماه

دوباره ماه می شود.

***

حالاتودیگرنیستی؛اما

ماه هنوزهست

وخیال

وزندگی!

لينک