امروزپنج شنبه است                                                                        

باید شمع نامت راروشن کنم                                                            

              تاچلچراغی                                                                                                  

          ازسقف آسمان بروید                                                  

*                                                                                               

امروزپنج شنبه است                                                                         

بایدگیسوان خاک راشانه کنم                                                            

تادرسرخی دامنم                                                                            

خاکسترواستخوان پرشود.                           

*                                                                                         

امروزپنج شنبه است                                                                  

بایدرویاهام رابفروشم                                                                 

برایت سرپناه بسازم.                                                                 

*                                                                                           

آه که امروزچقدرکاردارم!                                                            

(از:ماه درحوض بی ماهی)

                                                                                                

لينک

       

توراازشاخه می چینم

که برایم گنجشک باشی

این روزهای سکوت ووحشت را

                               پرازآوازرفتن کنی.

***

توراازشاخه می چینم

که برایم خورشیدباشی

این نگاه های سردوخالی را

         پرازگرمای دوست داشتن کنی.

***

توراازشاخه می چینم

دردلم می کارم:

                     گنجشکی که همیشه می خواند.

                     خورشیدی که همیشه می تابد.

                                                                    (ازمجموعه ی:کودکان ستاره واندوه )

لينک