روزی یک قدم جلومی آیم

روزی یک آجربالامی روی

ما

هیچ وقت همدیگررا

                    نخواهیم دید.

تو

همیشه فراموش می کنی

برای قلعه ات

             پنجره بگذاری!

لينک

       

                               وصیتنامه ی شاعری که می خواست بمیرد!                                        

وصیت که می نویسند

چه می نویسندآقا؟!

*

چه ناتوان ازرسم مرگ!/چه ناتوان ازرسم زندگی/که رسمی اگرداشت/سهم من برشانه های باد/تاروزآخرتعطیل/بی کفش-بی امان نمی دوید./چه ناتوان ازرسم مرگ!/مرگ معطل مانده/تابرسم خیابان عدالت!/رسم آخرزندگی را.../وصیت که می نویسند/چه می نویسندآقا؟!/*/تق...تق تق...تتق تق.../بنویسید:تمام کتاب هایم برای باد/باخودببردتاآبهای بزرگ/شایددردی ازمعده ی نهنگ هاکم شود!/(اینجاکسی گرسنه نمی ماند)/تق تق ...تتق تق.../بنویسید:تمام خیال هایم را/به جنگل های مه آلودمی بخشم/(هرکجاکه سبزمی شوند)/تاکودکان.../(ـیواشترآقا!/دستم نمی رسدشاسی هاراتندتر.../ـتندتربنویسید/خیلی مانده تمام شود/مرگ هم معطل مانده تمامم کند.)/تاکودکان...دیگرنترسند/ومادران نگویند:چه وحشتناک!/ * /(آقا/برای چنددقیقه زندگی تعطیل/مرگ هم چه رسم سختی است!/زندگی اگررسمی داشت.../کاش زندگی رسمی داشت/تامرگ نمی خندیداین طور/ازچشم های بسته ی عدالت؛که می خندد!)/ * /بنویسید:تمام تنهایی ام برای...برای.../(زنی که ندارم بسپارم به شانه هاش/تاب نیاورد؛رهاکند؛/برودجای دیگرتاب ببندد./زنی که ندارم/بکارم میان کویرچشم هاش/که تاابدهم سینه هاش رابدوشد/تنهایی اش پرنشود.)/بنویسید:برای خودم./زمین جای خوبی نیست برای تنهایی./(مال بد؛بیخ ریش صاحبش!)/تق تق...تق تتقتق.../(-کمی آهسته تر؛آقا!/حالاچه عجله!تابخواهی وقت./آفتاب/تازه رسیده نوک شمشیر/فرشته ی عفیف هم که می خندد.)/بنویسید:تمام نداشته هایم/برای کودکانی که هنوزنیامده/باشتاب می دوند/-بی کفش؛بی ستاره-/تاسهم زندگی شان را/ازشانه های باد.../(-تمام شدآقا!/کاغذهام تمام شددیگر/باقی بماندفرداکه...)/(-فرداکه دیراست/ببین چه قدرمانده هنوز/تابنویسی:برای که...برای چه...؟!/مرگ هم که تحمل ندارد/معطل کندتافرداکه.../فرداکه دیراست؛آقا!)/ * /برای چنددقیقه زندگی تعطیل/مرگ هم چه رسم سختی است!/زندگی اگررسمی داشت.../کاش زندگی رسمی داشت/تاسهم کودکان نیامده - بی ستاره/برشانه های باد/تاروزآخرتعطیل؛نمی دوید!/ * /بنویسید:...

                                                                                        ۱۸-۱۲-۸۳   تهران     

لينک