شعرکوتاه   

 

                        تولدت مبارک

( اگر می شد شعری را به یک دایناسور! هدیه کرد، من این کار را می کردم: برای یک دایناسور سبز رنگ! که همیشه میان خواب هام پیدا می شود!!! )

درازدحام کوچه های بی گفت وگو

                                             گم شده اَم

بی فانوس راه

آسمان پُرستاره

بی تبسم نگاه

**

اگر برایم دعا کنی

به رویم لبخند بزنی

و با من

         حرف

                حرف

                       حرف...

اگر با من حرف بزنی

                   پیدا می شوم!

لينک

   شعرکوتاه   

 

رضا کاظمی

همه چیزروبه راه است

باران

روی شیروانی ضرب گرفته

ماه

سرجای خودش

                    قرار

من هم که

پشت پرده ی کاج ها

                     ایستاده ام به انتظار.

 

حالا دیگر باید بیایی

                         - نه؟! 

لينک

   شعرکوتاه   

(سکوت،هدیه ی تلخ چه کسی است،برای شیرینی لب های تو؟)

 

 

سنگ ریزه نیستی

حضورکوه راببوسی

                           تاقله

قطره نیستی

حضور رود راببوسی

                         تادریا،

تو سکوتی

یک سکوت بغض آلود.

کاش دروشوی

باهلال ماه،

        یک تبسم،

                  باگپی کوتاه!

 

کاش دروشوی

پیش ازآن که باران ببارد

رودبالابیاید

            دیوارشود

                        میان مان!

*

هدیه ی خوبی نیست سکوت

کاش دروشود

               باگپی کوتاه! 

  

لينک

   شعرکوتاه   

رضا کاظمی

(اگررسم بودشاعرها،شعری به خودشان هدیه کنند،من نیز چنین می کردم:برای کودکی که شقیقه هاش سفیدشده ست.)

 

ماهیچ وقت به هم نمی رسیم!

 

سال هاست روبه روی هم

دوسوی ریل هامی ایستیم

به هم نگاه می کنیم

وشاخه های گل

پژمرده می شوند

                      میان دست های مان.

 

تقصیرمانیست

قطارها

        به سرعت می گذرند!

لينک