دوستم بدار فقط همین!   

(فکرمی کنم این اولین دفعه س که من ازدیگری شعرمی گذارم.شاید به قول حافظ: حسب حالی ننوشتیم...،به هرحال دوستش دارم ووصف حال به حساب میارمش)

"آن گونه دوستم بدار،

که گرهی ازهم بگشاییم.

تنها،دلبسته ی من مباش

چنان،دوستم بدار

که هرروزشوق مان بیشترشود.

مگو!به مرگ تو،

برای من نمیر

نَه،چنان مکن.

زنده باش ودوستم بدار.

                         فقط همین!

(آیشن داغلی-شاعرترک-ترجمه ی ناصرفیض) 

لينک

   شعرکوتاه   

١-

بااندوهی کودکانه

گفتی:ماهی اَم مُرد!

اماازتنگِ بلورش

              هیچ نگفتی!

2-

من اگربروم

بغض اَت رامی پیچی درحنجره اَت

                                    باخود می بری.

 

تواگربروی

من هیچ کاری نمی کنم

مگراین که سرجایم بمانم

تاوقتی برگشتی

                   پیدایم کنی 

                                به راحتی!

3-

گفتم این مغازه

رونق نمی گرفت اگرآن روزمن وتو

تبرکش نمی دادیم

                   باتنفس عاشقانه مان

که هرکه ازراه رسیدگفت:

چه بوی یاسی! مگرپاییزنیست هنوز؟!

توخندیدی

ودوباره عطریاس

هوا راتازه کرد

                مغازه رامتبرک!

(19آذر-87-تهران)  

لينک

       

رضا کاظمی

1-

سردم است.

نشسته ام پشتِ نیم کتِ همیشه

خیره به افقی که نمی بینم

وبه خورشید

که خواب است انگارهنوز،

                          هنوز،

                         هنوزکه نیامده است او !

*

ببینی این وقتِ تاریک-روشنا

راه ها

هم دیگرراگُم می کنند

                     اوراسردرگُم؟!

**

زودتربیا

شایدامروز

قصدبیدارشدن نداشته باشد

                                  خورشید!

2-

روزهایی هست

دلت پرنده می خواهد

نرم برشانه ات بنشیند

                         آرام بخوابد.

*

توروزرابخواه !

پرنده می آیدحتما

می نشیندبرشانه ات نرم

                          ومی خوابدآرام.

**

توفقط روزرابخواه! 

                             

                                  

لينک

       

شادی،

میهمانِ خانه ام بود امروز

وازآسمانم

          گل بنفشه می بارید.

باورکنید اول آذر

یعنی هنوزپاییزاست!

*

شادی رفت،امابرایم

کودکی اَش

عطربنفشِ گل هایش

وعروسک نرمِ پنبه ای اَش را

                                 جاگذاشت.

*

شادی رادوست دارم

                   بی آن که بدانم چرا؟!!

*

سوءتفاهم نشود!

شادی،

دخترهمسایه نیست

که دارددکترمی شود،یامهندس،یاچه می دانم؟

ودرس هایش راهرروز

روی بالکنِ مُشرف به پنجره ی اتاقِ من می خواند!!

شادی،

پرنده ای ست که روزهای موعود

به دیدارم می آید

ومراپُرمی کندازموسیقیِ بودن.

شادی، همین است.

باورنمی کنید؟!

*

*

تامیهمانیِ بعدی

ببینی چندتارِ موی دیگر

  سفیدخواهم کرد؟!!

 

لينک