شعر کوتاه   

١-

هر روز 

در ازدحام ِ خیابان های شهر

نگاه در نگاه ِ کسی

                     عاشق می شویم .

 

شب که می رسد ،

عشق مان را

            خمیازه می کشیم ،

            به بستر می بریم ،

                            باطل می کنیم !

 

٢-

رؤیاهام را

            نمی فروشم

حتا

     به بهای داشتن ِ تو !

 

(خواندن این مقاله را به دوستان توصیه می کنم)

لينک

   می خواهم خواب ِ اقاقی ها را بمیرم !   

خسته ام . می خواهم به قدر ِ هزار سال نوری آرامش ، بخوابم ؛ بی آن که خواب ببینم .

می خواهم کمی به آرامش فکر کنم . کمی به خودم ؛ و به کسانی که مهربانی شان مُشتی شکوفه ی نارنج است . صدای شان را ، عطر و بوی نگاه شان ، و کج و کوج ِ اخم ها و لبخندهاشان را می شود شنید . می شود دست های شان را به گرمی فشرد و عمق چشم های شان را بی مانعی کاوید .

می خواهم دوباره به حقیقت ِ نوشتن فکر کنم ، نه به مَجاز ِ آن ! بوی کاغذ و قلم را دوباره می خواهم بشنوم ؛ و عطر ِ نفس های حقیقی ِ مخاطبان ِ حقیقی ام وقتی کتابی تازه را ورق می زنند!  خسته ام . می خواهم کمی بخوابم . دیگر از حراج ِ رؤیاهام در خانه هایی که سقف ندارند و به کسانی که چتر و سایه ، بدم می آید ؛ و از خودم نیز !

می خواهم کمی به آفتاب ، به پرنده ، به ماه ؛ می خواهم کمی به خودم فکر کنم . و به تاول ِ پاهام وقتی از مسیر ِ سنگلاخی حقیقی به خانه ی حقیقی ِ خورشید می رسم و از پس پرده ، چشم هایی حقیقی نگاهم می کنند .

حالا می خواهم به قدر چند سال نوری آرامش - کم تر یا بیشتر چه توفیر دارد؟ - بخوابم . شاید روزی دوباره بیدار شوم ، بیایم ؛ روزی که مهربانی ، مُشتی شکوفه ی نارنج باشد !

 

پی نوشت : به کسی بی احترامی نمی کنم ، اما دیگر از فضای مجازی با آدم ها و روابط مجازی آن خسته ام . و البته ، رؤیاها و دوستان حقیقی ام را نیز بیش تر از داشتن ِ " خانه ای بر آب" ! دوست دارم.

لينک

   شعر کوتاه   

1

بر دورترین شاخه

ممنوع ترین میوه ای

                         برای من .

 

آه !

اگر برسد دستم

اگر بچینمت

زمین ،

        خواهد مُرد 

                    از حسرت !

 

2

امشب ،

شعری در من است

که متولد نمی شود .

 

باید در ِ اتاق را باز کنم .

صدایی می گوید

ماه ،

    ایستاده پشت در

با اناری در دست ،

آواز ِ ستاره ای در گلو ،

                            و شعری

                                     در نگاه !

لينک