...

              

امروز تولد تو است مگر

که آفتاب

خودش را زده است به‌خواب!؟

+