موريانه هاي كبود

در خاكي كه هنوز سبز مانده است.

عنكبوت هاي خوف

بر درختي كه هنوزتنفس مي كند

بادهاي سرد...

بارانهاي سرب...

درياهاي سياه...

دودهاي منتشر...

كاش زود تر بيدار شوم

ببينم تو آمده اي

تكيه داده به در؛ مي خندي ؛ مي گويي :

- دوباره چه خوابي برايم ديده اي؟!

 

لينک