وقتي تونيستي

زندگي تعطيل مي شود.

كاش مي شدزودتربيايي

روزهاي تعطيل واقعا غم انگيزند!

لينک