شعرکوتاه   

 

رضا کاظمی

همه چیزروبه راه است

باران

روی شیروانی ضرب گرفته

ماه

سرجای خودش

                    قرار

من هم که

پشت پرده ی کاج ها

                     ایستاده ام به انتظار.

 

حالا دیگر باید بیایی

                         - نه؟! 

لينک