شعرکوتاه   

 

                        تولدت مبارک

( اگر می شد شعری را به یک دایناسور! هدیه کرد، من این کار را می کردم: برای یک دایناسور سبز رنگ! که همیشه میان خواب هام پیدا می شود!!! )

درازدحام کوچه های بی گفت وگو

                                             گم شده اَم

بی فانوس راه

آسمان پُرستاره

بی تبسم نگاه

**

اگر برایم دعا کنی

به رویم لبخند بزنی

و با من

         حرف

                حرف

                       حرف...

اگر با من حرف بزنی

                   پیدا می شوم!

لينک