شعرکوتاه   

 (برای پرنده ی بی آسمانی که منم!)

 تمام شهر

درخواب ومن هنوز

چشم به ستاره های دورگرفته

                                 بیدارم .

 

 ستاره ها !

کدام تان باران می شوید برایم

تا به پیراهنم شکوفه ببارید

                         باغ گل شوید؟

کدام تان گل سرخ

تا میان دست هام برویید

                 ازچشم هام شعله بکشید؟

وکدام تان قاصدک

تا برپلک هام بنشینید نرم

کنارگوشم زمزمه کنید،

                      که تابرسد

                            چه قدر فاصله مانده ؟

 

آه !

تمام شهر

درخواب ومن هنوز

                 با ستاره ها بیدارم.

(جمعه-1 شهریور87)   

لينک