ازنیمکت های خالی بدم میآد!   

 1

یک امشب

درمسیرباد بایست

عاشقانه هام را

           سپرده ام بیاورد!

 

2

میان جنگلِ کاج های تلخ

هرنیمکتِ خالی

می تواندجای توباشد .

 

واین جا

چه قدرنیمکت خالی هست

                               هرغروب!

لينک