شعر کوتاه   

ماه!

من انتقامِ تو نیستم

                             از خورشید

من

    فقط

          یک ستاره ام.

 

" گیرم از این کنایه هیچ نفهمی" ، اما

باور کن ماه!

من

    فقط

          یک ستاره ام.

لينک