کِی به راه خود می روی این شب ها

که تنهایی مجالم نمی دهد

                         برخیزم از رویاهات؟!

*

کودکانِ آوازم

نفس ندارند بخوانند

نفس که هیچ،

بغض ندارند بترکانند،

                 آسمان شرم کند،

                               ببـارد!

*

خاکستر می شوم این شب ها هر شب

که تنهایـی ،

بادِ پاییـز است

            شانه هام را می لرزانــد

*

کِی به راه خود می روی

با ستاره ها برگردی

                 روی شانه هام بنشینی؟!

 

شعر با صدای شاعر

لينک