يك مثل رومانيايي هست كه مي گويد:مگسه روي درخت چنارنشسته بود به درخت گفت:سفت وايساميخوام پاشم!

حالاحكايت ماومگس هاست.بعضي آدم ها به اين مگسه شبيه اندكه روي درخت نشسته فكرمي كنداگربلندشودبرودريسمان عالم پاره مي شودوجهان ازهم ميپاشد.وهمه ي مگس هابه بعضي آدم هاشبيه اندكه هم مي خواهندروي درخت بنشينندهم شيره اش رابمكندهم به آن فخربفروشندوفكرهم كنندكه اگرنباشنددرخت روي پايش بندنمي شودومي افتد.براي اين آدم ها-ببخشيد مگس هابايديك سوره ي بي الحمدخواندتاخيال نكنندبه قول انگليسي ها:نوه ي اوتورخوانند.مااطراف مان مگس هاي بسياري داريم كه اگربخواهيم رديف كنيم بايدتاپطرزبورغ بچينيم وبرويم.امايك چندتايي شان رامي شودمثال زد:-مگس هايي كه شل مي آيندوسفت مي روند.-مگس هايي كه سفت مي آيندوشل مي روند.-مگس هايي كه ازدماغ فيل افتاده اند.-مگس هايي كه باسلام مي آيندوبي خداحافظي مي روند.-مگس هايي كه سنگينك مي خورندسنگين نشان بدهند...خلاصه دنياپراست ازاين آدم ها-ببخشيد مگس ها!به نظرمن براي مبارزه باآنها بايد سفت سرجاي مان بايستيم تاخودشان بلندشوندبروند.شماچه راه حلي پيشنهادمي كنيد؟

قرارنيست دوباره بادبيايد

آسمان رابروبد

خشك كند.

قرارنيست دوباره ابرهاخسيس شوند

كويرراكويركنند

رودخانه رادره ي وحشت.

قرارنيست دوباره نگران باغچه و

نگران باغ هاي سيب باشم

وقتي توهنوزاين جايي

وازخاك وآسمان نگه داري مي كني!

يك مثل رومانيايي هست كه مي گويد:مگسه روي درخت چنارنشسته بود به درخت گفت:سفت وايساميخوام پاشم!

حالاحكايت ماومگس هاست.بعضي آدم ها به اين مگسه شبيه اندكه روي درخت نشسته فكرمي كنداگربلندشودبرودريسمان عالم پاره مي شودوجهان ازهم ميپاشد.وهمه ي مگس هابه بعضي آدم هاشبيه اندكه هم مي خواهندروي درخت بنشينندهم شيره اش رابمكندهم به آن فخربفروشندوفكرهم كنندكه اگرنباشنددرخت روي پايش بندنمي شودومي افتد.براي اين آدم ها-ببخشيد مگس هابايديك سوره ي بي الحمدخواندتاخيال نكنندبه قول انگليسي ها:نوه ي اوتورخوانند.مااطراف مان مگس هاي بسياري داريم كه اگربخواهيم رديف كنيم بايدتاپطرزبورغ بچينيم وبرويم.امايك چندتايي شان رامي شودمثال زد:-مگس هايي كه شل مي آيندوسفت مي روند.-مگس هايي كه سفت مي آيندوشل مي روند.-مگس هايي كه ازدماغ فيل افتاده اند.-مگس هايي كه باسلام مي آيندوبي خداحافظي مي روند.-مگس هايي كه سنگينك مي خورندسنگين نشان بدهند...خلاصه دنياپراست ازاين آدم ها-ببخشيد مگس ها!به نظرمن براي مبارزه باآنها بايد سفت سرجاي مان بايستيم تاخودشان بلندشوندبروند.شماچه راه حلي پيشنهادمي كنيد؟

قرارنيست دوباره بادبيايد

آسمان رابروبد

خشك كند.

قرارنيست دوباره ابرهاخسيس شوند

كويرراكويركنند

رودخانه رادره ي وحشت.

قرارنيست دوباره نگران باغچه و

نگران باغ هاي سيب باشم

وقتي توهنوزاين جايي

وازخاك وآسمان نگه داري مي كني!

لينک