شعرکوتاه   

١-

هرروز

درخیابان های شلوغ

میان بوق های مکرر

پرده ی سکوت راپاره می کنی.

درخلوت اما،

تابرایت ازعشق می گویم

انگشت برلب می گذاری که: هیس س س!

2-

وقتی صبح

مه آلودمی کند جنگل را

پشتِ کدام نیمکتِ خالی

نشسته آرامشی به انتظارت

                                که من نیستم؟!

3-

کم رنگ که هیچ،

داری بی رنگ می شوی،

                              حواست هست؟!

بی رنگ،

مثل ابری که پُراست، اما

                          نمی خواهد ببارد!

4-

"من می روم وتو

تمام سال های بودنت رابه من فکرمی کنی!"

(فردین نظری)

 

لينک