شعرکوتاه   

(برای کسی که این شعرهارابیشترازهمه دوست دارد)

1-

قصه ای عاشقانه ام

نوشته

        برسفیدیِ چشم هات.

می خواهی بخوانی ام؟

پس بلندبخوان!

گوش هام هنوز

              آشنای صدات نیستند!

2-

کسی که دوستش دارم،

                            غزل است!

اسمش که نه،

                 چشم هاش!

3-

خداحافظی که می کنیم

برایم انگار

           آخرین دیداربوده است

وتاباردیگرکه ببینمت

به اندازه ی سفیدشدنِ موهام

                                     زمان خواهدگذشت،

حال آن که

هرروز

      همدیگر رامی بینیم!

لينک