رضا کاظمی

1-

سردم است.

نشسته ام پشتِ نیم کتِ همیشه

خیره به افقی که نمی بینم

وبه خورشید

که خواب است انگارهنوز،

                          هنوز،

                         هنوزکه نیامده است او !

*

ببینی این وقتِ تاریک-روشنا

راه ها

هم دیگرراگُم می کنند

                     اوراسردرگُم؟!

**

زودتربیا

شایدامروز

قصدبیدارشدن نداشته باشد

                                  خورشید!

2-

روزهایی هست

دلت پرنده می خواهد

نرم برشانه ات بنشیند

                         آرام بخوابد.

*

توروزرابخواه !

پرنده می آیدحتما

می نشیندبرشانه ات نرم

                          ومی خوابدآرام.

**

توفقط روزرابخواه! 

                             

                                  

لينک