شعرکوتاه   

١-

بااندوهی کودکانه

گفتی:ماهی اَم مُرد!

اماازتنگِ بلورش

              هیچ نگفتی!

2-

من اگربروم

بغض اَت رامی پیچی درحنجره اَت

                                    باخود می بری.

 

تواگربروی

من هیچ کاری نمی کنم

مگراین که سرجایم بمانم

تاوقتی برگشتی

                   پیدایم کنی 

                                به راحتی!

3-

گفتم این مغازه

رونق نمی گرفت اگرآن روزمن وتو

تبرکش نمی دادیم

                   باتنفس عاشقانه مان

که هرکه ازراه رسیدگفت:

چه بوی یاسی! مگرپاییزنیست هنوز؟!

توخندیدی

ودوباره عطریاس

هوا راتازه کرد

                مغازه رامتبرک!

(19آذر-87-تهران)  

لينک