دوستم بدار فقط همین!   

(فکرمی کنم این اولین دفعه س که من ازدیگری شعرمی گذارم.شاید به قول حافظ: حسب حالی ننوشتیم...،به هرحال دوستش دارم ووصف حال به حساب میارمش)

"آن گونه دوستم بدار،

که گرهی ازهم بگشاییم.

تنها،دلبسته ی من مباش

چنان،دوستم بدار

که هرروزشوق مان بیشترشود.

مگو!به مرگ تو،

برای من نمیر

نَه،چنان مکن.

زنده باش ودوستم بدار.

                         فقط همین!

(آیشن داغلی-شاعرترک-ترجمه ی ناصرفیض) 

لينک