آقاباورکنیدتقصیرمانیست که این جوری میشود.یاتصیرابراهیم است یا هم کامپیوترمان.باورکنید!!!
لينک