توهیچ گاه دروغ نگفته بودی!   

رضا کاظمی

همیشه

وقتِ رفتن که می شد،می گفتی:

                             - تابه زودی...،خداحافظ

 

امااین بار

دست تکان دادی ازدور،گفتی:

                        - تاهمیشه...،خداحافظ

 

 

واین،

اولین دروغ توبود!

لينک