بایدعاشق باشداینطورکه غمگین می نویسد!   

فاصله ای نمانده بود،

تنهایک قدم

تاگشودن معبرِ تاریک به نور،

رسیدنِ دست های متبرک به هم،

تنفس عطرماه وبابونه.

*

 

وتاچیدن آویزه های نور،

جشن آخرِ ستاره های شب،

گردن آویزِ ماه شدن.

*

 

فاصله ای نمانده بود،

تنهایک قدم

           تاماه شدن!

***

توان تو اما

تمام شد

          یک قدم مانده به...!

 

لينک