سوخت،اماآفتاب شد(می شود)   

1

جوانه ای که میل رویش داشت

 وآرزوی نهال شدن ، سوخت ، اما :

حالاچه قدرپروانه ، برمدارگل سرخ

چه قدرخنده ی شبنم ، برگونه های ماه

وچه قدرستاره ی روشن ، آسمانِ باز ، پرنده های رها !

*

جوانه ای که میل رویش داشت

وآرزوی نهال شدن ، سوخت ، اما

میان خاکسترهاش

خورشیدشد (می شود)

بالارفت (می رود)

ودرقاب آسمان ،

            تاهمیشه ماند (می ماند!)

لينک