شعرکوتاه   

الماس ِ ستاره ای

شیشه ی شب را

               خطی کشیدورفت.

وحالا

ازشکاف آسمان

چه قدرستاره ی خیس می بارد!

چه قدرشکوفه ی ارغوان!

چه قدررؤیای شب هفتم آسمان!

*

سپاس گزارم بانوی من!

تو

بهاررا

       ازآسمان

               برایم باریدی.

لينک