شک نکن!   

                               

دوباره هم دیگرراخواهیم دید

                                شک نکن!

*

زمین گِردشده است این روزهاآن قَدَر

که ازهرطرف اَش شوت کنی

در ِ خانه ی تورا

                دروازه می کند

مر ا"گل" !

گل سرخ می شوم میانِ خاکِ باغچه ات.

 

وتند می چرخدآن قَدَر

که تابخواهی شال اَت را

                             بتکانی ازبرف

دوباره نشسته ای مقابلم

باذوق-خنده ای درچشم هات

دست می کشی به نرمای شالی

                         که برف ندیده است هنوز!

**

شک نکن!

دوباره هم دیگرراخواهیم دید،

مگروقتی که

خورشیدِ نگاهت

                 ازغرب طلوع کند!

دانلود شعر با صدای شاعر

لينک