شعرکوتاه   

1-

با برف آمدم.

دیداراول؟

          زیر سقف هالوژن ها

 *

با برف آمدی.

دیدارآخر؟

          زیرسقف هالوژن ها

**

ببینی اصلا ما هم دیگر را دیده ایم؟!

 

 

2-

تو برمی گردی

ومهم نیست چه می گویند مردم !

مردم

همیشه باید حرفی برای گفتن

                          داشته باشند!

**

تو برمی گردی

و زندگی را

ازجایی که پاره شده

                       دوباره به هم می دوزیم.

درصندوق خاطره ها هنوز

                       نخ برای بخیه زدن هست!  

لينک