تو رفته ای و ...   

 

                                                 

 تو رفته ای

و ابرها

قاب پنجره را پُر کرده اند

دیگر نمی توانم آفتاب را

                       ببینم می تابد

و شاخه های بید را

                    وقتی در باد می دوند.

خانه هم که

پُرشده است کسالت

پُرشده است خواب

                       و خیالی آشفته.

*

تو رفته ای

و من

کاری از دستم برنمی آید

تنها این که

مثل همیشه دوستت داشته باشم

تا دوباره بیایی

               پنجره را پُرکنی

                                 عطر گل ،

                                  بوسه ،

                                  تبسم.  

 

 

لينک