" پرنده ، فقط یک پرنده بود !"   

 

هوا گرم بود

پرنده اما

            سرد

( بال ها ، نگاه ، و صداش حتا )

*   

خورشید

          دلش لرزید

برایش آفتاب شد

                    تابید .

پرنده

جان گرفت .

به هوای جفت خود ،

در غبار ِ وَهم ،

                    پرید !                            

*   

فردا

میان آسمان

یخ بسته بود

با قندیل های سرخ

                      خورشید !

 

لينک