شعر کوتاه   

       

 

دنبال ِ پناه می گردی

                    پرنده ی پَرخسته ؟

 

بیا !

آغوشم پناهگاه .

از باد و باران

پنهانت می کنم

                  میان ِ برگچه هام

اما

جان ِ گل سرخ ،

دل آشوبه ی آسمان که آرام گرفت

به هوای دیگری ،

                  دوباره پرواز نکن !

بیرون ،

چیزی نیست

               به انتظارت ، مگر

قراول ِ تفنگ ها وُ

                     سنگ پاره ها .

 (دانلود شعر با صدای شاعر)

لينک