شعر کوتاه   

1

بر دورترین شاخه

ممنوع ترین میوه ای

                         برای من .

 

آه !

اگر برسد دستم

اگر بچینمت

زمین ،

        خواهد مُرد 

                    از حسرت !

 

2

امشب ،

شعری در من است

که متولد نمی شود .

 

باید در ِ اتاق را باز کنم .

صدایی می گوید

ماه ،

    ایستاده پشت در

با اناری در دست ،

آواز ِ ستاره ای در گلو ،

                            و شعری

                                     در نگاه !

لينک