امروزحوصله نداريم براي كسي )!( مثل بنويسيم.فقط يك شعر وديگرهيچ!

توكي خواهي آمد

همراه روزهايي كه

نفس هايت

           خورشيدرامعنامي كرد

وخنده هايت

ستاره هاراتك به تك

                   به دامنم مي ريخت ؟

 

توكي خواهي آمد

كنارپنجره ام بايستي -بگويي:

هواكه خوب است

آسمان هم كه صاف

فكرنمي كني

               پنجره اضافي باشد؟

 

توكي خواهي آمد

همراه روزهايي كه

                   زنده بودم؟!

لينک