چند شعر کوتاه   

1 )

میانِ دست هام

به خوابِ بوییدن رفته است

                                نارنج .

*

کِی بیدار می شوی

دوباره بیاویزی از شاخه هام ؟!

2 )

تمامِ سرنوشتم

یک درخت وُ

چند لکه ابر بود

در فنجانی واژگونه

              از قهوه ی چشم هات .

*

هرگز ننوشیدمت !

3 )

رفته ای

و من هر روز

به موریانه هایی فکر می کنم

که آهسته و آرام

گوشه های خیالم را می جوند .

تا بی "خیال" نشده ام

                          برگرد !

4 )

پرنده ،

از روزنِ نور گذشت

آزادی اَش را پر کشید .

تمامِ حجمِ قفس

              ماند برای من !

5 )

( برای تو )

نه آن سلامِ ساده

              به وقتِ طلوع

نه این غروبِ اَخم آلود

به وقتِ سلام !

...

نه ؛

این طور نمی شود از تو نوشت .

باید به آفتاب بگویم

تو را دوباره طلوع کند !   

لينک