شعر کوتاه   


1-

هنوز بوی عاشقی می دهم

بوی کاج

عطر یاس.

ابرها هنوز

از رؤیاهام می گذرند

پرنده ، تو ، بادبادک ،

                         من می شوند

بعد

تکه تکه ، پراکنده ، می روند.

*

هنوز بوی عاشقی می دهم

اما، دیگر هیچ کجا

           کسی منتظرم نیست!

2-

ابرها را

پنجره سیاه کرده است

ماه را

       ابرها

آسمان خانه را

                 ماه.

*

باید بروم.

بروم برای ماه بخوانم

بیدار شود از شب

                    روز کند ؛

شاید بخواهی بار دیگر

 از پشت ابرها

پنجره ام را طلوع کنی ،

                           خورشیدکم !  


لينک