سرزمینم، یک پارچه «توفان» است!   

1-

چه غمگین می گذرند این روزها !

این روزها

که بهای عشق،

              یک گلوله است.

بهای گلوله،

             یک پشیز!

***

2-

«پوشال»ها اگر

              هیاهو می کنند،

چه باک!

سرزمینم

یک پارچه «توفان» است!              

 

لينک