شعر کوتاه   


1-

برایم سیگاری آتش بزن

میان لب هام بگذار

                       و دور شو

پُر از باروتم!


2-

این همه سال ابر وُ

                  یک لحظه آفتاب؟!

انصاف نیست!


3-

هرچه قدم هایم را می شمارم

به آخر نمی رسم.

چه بی انتهاست شبِ چشم هات!


4-

چشم هایم را می بندم

                      ظاهر می شوی.

پشتِ پلک هام مگر

اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!


5-

گفتم کمی نَفَس بِدِه

لب هام را بوسیدی؛

                      نَفَس بُر شدم!


لينک