شعر کوتاه   

1-

همیشه سیاه پوشیده ام.

عشق؛

         مُصیبت سنگینی ست!


2-

خودت را پهن کن روی بند رخت؛

آفتابت می شوم.


3-

این جا همیشه آسمان گرگ و میش است.

زیاد دور نشو،

گُمَت می کنم.


4-

دل کندن از تو راحت نیست

وقتی نگاهم داشته ای با چشم هات؛

مثل حکایت یک قطار و یک مُرتاض!


5-

شب ها اتاقم ماه ندارد.

"چشم هایت را قرض می دهی" تا صبح؟!


_____________________________________________________________

( داستانی از رضاکاظمی را در سایت اثر بخوانید )

 

لينک