شعر کوتاه   

١-

هرجا برسم

روی زمین می خوابم،

                            کولی وار.

شاید از آن جا گذشته باشی!

2-

بیا به جای شمردن ِ ستاره ها،

قدم بزنیم.

دیرتر خواهیم مُرد!

3-

در یلدای شب ِ چشم هات

گم می شوم آخر.

شمعی روشن کن!

4-

تو را در آغوش می گیرم،

آفتاب

       می میرد از حسرت.

5-

ریگی اگر به کفشَ ت نبود

این همه شن زار

پیش پایم چه می کند؟!

*

این بار اگر آمدی

کفش هایت را بتکان!

6-

تنهایی تو را می شکند،

در شاخه های من بپیچ،

باد را

       غافل گیر می کنیم.

لينک