این همه سال گذشته وُ ، این همه رؤیا !   

١-

بیا جای مان را عوض کنیم

من بشوم شاهزاده ،

تو گدا .

*

مزه ی عشق

میان زباله ها هم چشیدن دارد!

2-

در خیابانی شلوغ پیدات کردم

مثل سکه ای میان جووی.

گاهی عشق،

به همین ساده گی اتفاق می افتد!

3-

این بار هم دیر رسیدی.

ببین!

دراز کشیده ام میان تابوت

و لب خندِ انتظار

ماسیده است رووی لب هام.

*

تو، همیشه دیر می رسی!

4-

وقتی از ساحل دوور می شوی

نگران نمی شوم.

دریا

جسدت را پس خواهد داد!

5-

عاشق شو

و شعرهای ناتمامِ مرا

                          تمام کن!

لينک