روزها

عقربه مي شوند

بي هوده دورخودمي گردند

وپستچي ها

هيچ وقت دراين خانه رانمي زنند.

اين طوركه نمي شود؛

بايدخودم بيايم

سراغت راازماه بگيرم !

لينک