خوشنویس: رضا کاظمی- از رووی دست استاد امیرخانی

 

نستعلیق چشم هات

کار کدام خوشنویس است

این طور که جذبه اش

برق از سه فازم پرانده است؟!

لينک