این نیز بگذرد...   

( خوشنویس: رضا کاظمی- اجرایی متفاوت از رووی دست استاد شیرازی- رنگ روغن رووی بووم )

.....

.....

مجموعه داستان زیر را می توانید از اینجا دانلود کنید

......................................................................................

داستانی از رضا کاظمی را در سایت دانوش بخوانید

لينک