تو فقط واسَم یه عبور بودی!   

1

دیگر به دیدنت نمی‌آیم.

روز به روز

          قد می‌کِشند این کوه‌ها!

2

این‌روزها دلم بیمار است.

هی دارد بالا می‌آورد

                       پس‌مانده‌های تو را !

3

حالا دیگر، به راهِ خودت برو!

خسته‌اَند پاهام

می‌خواهند کمی به عقب برگردند!

 ***

تو فقط واسَم یه عبور بودی!

( برای شوقِ اول؛ که باقیْ هرچه بود و خواهد بود، یک مُشت سایه بیشْ نبود و نخواهد بود! )

 

توو کوچه پس‌کوچه‌ها یه راه‌باریکه هَس که تووش آبْ می‌ره، گاهی زلال گاهی چِرک؛ دیدیش نه؟ منْ اولِ اوون راه‌باریکه بودم. توو چشمه‌ش سَر و چِش می‌شُسسم تمیز بشم پاکیزه بشم بندازم خودمو توو جریان آبی که می‌اومد از جلو خونه‌تون بگذره بِرِه. تمییز بشم پاکیزه بشم وقتی نیگا درِ خونه‌تون می‌کنم بعدش چشامو میارم بالا، پرده‌ی اتاقت که می‌اُفته، سرخ بشم لبو بشم داد بزنم: آی لبو داغه! از خنده غَش کنی پرده‌رو بزنی کنار، دَس تکون بدی بگی: خُلِ خدا ، الانِه که زِمِسسوُن نیس؛ یه‌چی دیگه بِرفوش! منم بگم: چَشم خانومی! بگو چی بِرفوشمْ برقی می‌رَم می‌گیرم می‌ریزم توو دومنِ پیرَنَم می‌آرم داد می‌زنم. که خنده توو چشات برق برقی بِشه سفیدی‌شَم رنگِ صدف. بعدش بگی: کرم ابریشم نیس توو بازار؟ دلم کرم ابریشم خواسسه، برگِ تووت بریزم جُلُوشْ بُخُورِه چاق بشه چِلّه بشه پیله و پروانه بشه؛ نیس توو بازار؟ خُب، باسْ تمییز بِشَم وقتی بُدُّو بُدُّو توو جریانِ راه‌باریکه می‌رم سرِ کوچه وُ یه جعبه کوچولو کرم ابریشم می‌خرم می‌آرم دَمِ خونه‌تون داد می‌زنم: آی لبو داغه! نه ببخشین، آی کرم ابریشمی اومده بُدُّو زنبیلتو بیار لبو داغ بِبَر. ها؟! باسْ پاکیزه بشم وقتی صِدامُ می‌شنُفی، خنده‌هات غش غش می‌شَن پَس می‌اُفتی؛ منم باهات می‌خندم وِلو می‌شَم کفِ آسفالتِ کوچه؛ بعدش می‌گی: بِذا طناب بندازم ببندیش بکشم بالا ببینم کِرماش خوبن؟ نمی‌شه که بیام پایین. بیام پایین که دیگه شاهزاده نیسسم؛ تازه بابامم بفهمه تیککه بزرگم تیککه کوچیکمه! منم نیگات کنم، غش غش بخندم. خُب، بایَس تمییز بشم پاکیزه بشم دیگه، نه؟

آه خانومی! تو فقط واسَم یه عبور بودی. یه عبور که، از اون راه باریکه هَس که تووش آب می‌رِه، گاهی زلال گاهی چرک؛ باهام سوار شدی اما نصفه راه پیچیدی جایی، موندی. ولی مَنو جریان با خودش بُرد. هنواَم داره می‌بَرِه. نیگا!

                        

                              با صدای شاعر بشنوید

لينک