شب را

درآسياي چشمانت

خردمي كردي

تاازآن

روزرابرآوري

كه پنجره هابازشوند؛ببينند

تنهاتويي

كه به فكرآفتاب شان هستي !

لينک