می دانم یک شب

ازدودکش خانه پایین می آیی

وبه خنده ام می اندازی که می گویم:سیاه!

بعد

تورا می شویم

ازبندرخت می آویزم

وخشک می کنم!

لينک