ز

دوستت داشتم

آنقدر که نفهمیدی!

تو قدت به عشق

               نمی رسید!

                   (؟)

لينک