دوست داشتنم را ببین!   

                          گُنگیشت!... 

1

گیسووهات را بگو

دست از سرِ باد بردارند

دارد به کوه می‌زند خودش را

2

پروازِ هیچ پرنده‌ای را

حسرت نمی‌برم

وقتی قفس

چشم‌های تو باشد

3

چه خوش‌خیالی باد!

تو را به بازی گرفته‌است گیسووهاش

4

صاحب‌خانه می‌گوید بهار

خانه گران می‌شود

اجاره بهاء گران‌تر.

نگران نباش!

کوچ می‌کنیم مثلِ پرستوها

لينک